CÔNG TY CP CAO SU THẮNG LỢI BÌNH THUẬN

Giới thiệu

Công ty cp cao su Thắng lợi - Bình Thuận với tổng sản lượng cao su SVR 3L hàng năm ước tính khoảng 10 ngàn tấn, cao su SVR 10L và cao su 20L hàng năm đạt 7 ngàn tấn. Ngoài ra, tổng diện tích cao su hiện tại khoảng 2000 ha và thu mua của tiểu điền lân cậm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định.

Tin tức

Bản Đồ